بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۹

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۹ تاکنونمجموعا ۳,۶۷۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۱,۲۲۲
۲نفر دوم۸۱۵
۳نفر سوم۵۴۳
۴نفر چهارم۳۶۰
۵نفر پنجم۲۳۹
۶نفر ششم۱۵۸
۷نفر هفتم۱۰۶
۸نفر هشتم۷۰
۹نفر نهم۴۸
۱۰نفر دهم۲۹

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم