بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۴۵,۲۳۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۴۸,۳۶۲
۲نفر دوم۳۲,۲۴۱
۳نفر سوم۲۱,۴۹۴
۴نفر چهارم۱۴,۲۳۳
۵نفر پنجم۹,۴۴۰
۶نفر ششم۶,۲۴۵
۷نفر هفتم۴,۲۱۲
۸نفر هشتم۲,۷۵۹
۹نفر نهم۱,۸۸۸
۱۰نفر دهم۱,۱۶۲

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم